Win amazing prizes


Meer Weten

Op zoek naar een spannend spel waar je ook nog fantastische prijzen mee kunt winnen?

Heb geluk en vind één van onze pagina’s online.

Onze Dienst


Online Spelen

Daag jezelf uit op je basis van je kennis

Heb Geluk

Je kunt ons spel alleen spelen als je onze pagina’s online ergens tegenkomt

Alleen de beste kunnen winnen

Onze spellen zijn gebasseerd op punten dus alleen de beste kunnen winnen

Speel met mate

laat je niet leiden door het spel en speel verantwoord

Altijd Gelukkige WinnaarsAlgemene Voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zoals hieronder vermeld zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en transacties onder de (digitale) diensten die (online) door Lucky Suitcase via het netwerk van enige communicatie provider ("Operator") met wie de eindgebruiker een overeenkomst heeft, ongeacht of deze diensten wel of niet nader worden beschreven in deze Algemene Voorwaarden. De (digitale) diensten (online desktop/mobiel) aangeboden door Lucky Suitcase betreffen (maar zijn niet beperkt tot) quizzen en spelletjes en/of gelijksoortige diensten ("Lucky Suitcase Services") die via het netwerk van de Operator worden geleverd door middel van het bellen naar een Premium Tarief nummer of andere middelen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lucky Suitcase voor de betreffende overeenkomst.

2 Levering Lucky Suitcase dienst

2.1 De Eindgebruiker vraagt de Lucky Suitcase dienst(en) aan van Lucky Suitcase. Deze zullen worden geleverd door Lucky Suitcase en het netwerk van de operator aan de Eindgebruiker.

3 Algemene voorwaarden

3.1 Bij het bellen van de aangewezen premium tarief servicenummer zal de gebruiker worden erkend met een succesvolle registratie van de dienst.

3.2 Gebruikers nemen één keer per gesprek deel aan deze dienst. Het zal mogelijk zijn om nog een keer te bellen en een betere top score te bereiken.

.3 De deelnemer moet ten minste 18 jaar oud te zijn. Als u niet de persoon bent die verantwoordelijk is voor het betalen van de telefoonrekening of u bent onder jaar, dan dient u de toestemming van de betaler van de telefoonrekening, ouders, voogd, werkgevers te krijgen alvorens deel te nemen aan de dienst. Door deelname aan de dienst veronderstelt Lucky Koffer dat deelnemers de benodigde toestemming, instemming of goedkeuring van de betaler van de telefoonrekening, voogd of ouders hebben verkregen.

3.4 De kosten voor het gebruik van de Lucky Suitcase service zijn aangegeven op deze website onder "Veel gestelde Vragen"

3.5 Aan het einde van de specifieke looptijd van een bepaalde promotie, is de deelnemer met het hoogste aantal gescoorde punten (in één gesprek) de winnaar van de gepromote prijs. De lijst met winnaars wordt op deze website geplaatst die u kunt bekijken onder "winnaars". Als er 2 of meer deelnemers met een gelijke top score zijn, dan zal een finale spel worden voorgelegd aan de spelers. De resultaten zijn definitief en er zal verder geen correspondentie zijn. Binnen 5 werkdagen na het sluiten van de promotie zal met de winnaar persoonlijk contact op worden genomen via het telefoonnummer dat is gebruikt bij deelname aan de dienst. De winnaar zal gedurende 1 week worden gebeld, twee keer per dag. Als de telefoon niet wordt beantwoord, kan geen aanspraak worden gemaakt op de prijs. In het geval dat de winnaar niet kan worden bereikt, zal een andere gebruiker, de persoon met de volgende beste score, worden gebeld.

4 Hoe het werkt

4.1 Om deel te nemen aan de Lucky Suitcase dienst, kunt u gebruik maken van één van onze specifieke promotie webpagina's. Als u één van de Lucky Suitcase-promoties via Internet (Desktop of Mobile) tegenkomt dan kunt u het betreffende premium tarief nummer bellen om aan de dienst deel te nemen.

4.2 Na het bellen van het premium tarief nummer wordt de Quiz automatisch gestart en kunt u de vragen beantwoorden door 1 of 2 op uw telefoon in te voeren.

5 Het winnen van een prijs

Er zijn een aantal verschillende prijzen te winnen met Lucky Suitcase. Het varieert van producten tot geldprijzen en vouchers. Lucky Suitcase behoudt het recht om geld te bieden als alternatief voor het vervangen van (een deel van) de prijzen. Indien de prijs wordt vervangen door contant geld dan zal de prijs van gelijke of grotere waarde zijn. De prijs moet worden aanvaard zoals het wordt aangeboden en is niet overdraagbaar of scheidbaar. Alle gewonnen prijzen zullen binnen 2 maanden op het adres van de gebruiker worden geleverd. Onder voorbehoud dat de gebruiker een geldig adres verstrekt aan Lucky Suitcase, of, in geval van een geldprijs, bijgeschreven op een rekeningnummer voorzien door de winnaar. Alle post-, koeriers- of bankkosten zijn van rekening voor de winnaar. De dekking van de promotie zal onder 'producten en prijzen' worden genoemd. Lucky Suitcase behoudt zich het recht voor om alle beelden/foto's, naam en woongebied van de winnaar te gebruiken voor alle toekomstige promotie-, publiciteits- of marketingdoeleinden zonder dat voorafgaande toestemming of kennisgeving nodig is en zonder de winnaar(s) te betalen.

6 Prijzen

6.1 Aanbiedingen of statements in advertenties of op LuckySuitcase.com ( "Website") zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vastgesteld.

6.2 Voordat de quiz begint, hoort de deelnemer een korte beschrijving van de dienst en de kosten voor iedere minuut. Daarna betaalt de gebruiker voor iedere minuut een vast bedrag voor deelname aan de service van Lucky Suitcase. Deelnemers die gebruik maken van de dienst vanaf hun mobiele telefoon of telefooncel betalen hogere tarieven. Deze worden bepaald door de provider en worden toegevoegd aan onze gesprekskosten per minuut.

6.3 Op deze website kunnen de deelnemers de kosten voor de geboden service vinden. In het geval van een reguliere deelname worden de kosten door de Operator afgeboekt van het account van de gebruiker; in het geval van een prepaid mobiele telefoon aansluiting, worden de kosten in mindering gebracht op het creditsaldo van de gebruiker. De deelnemer verleent hierbij uitdrukkelijk zijn of haar toestemming voor het opladen, en verplicht zich tot volledige betaling van de kosten die het gevolg zijn van het gebruik van de Lucky Suitcase service. Met wederzijds goedvinden is het mogelijk om de betaling van de kosten te regelen met behulp van alternatieve middelen (bijvoorbeeld creditcard).

6.4 Lucky Suitcase is te allen tijde gerechtigd om alle kosten na een aankondiging op de website te wijzigen.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat de content en de software die wordt gebruikt in verband met de Dienst, hierna aan te duiden als de Software, vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door geldige en toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders hierin uiteengezet, zijn alle rechten, titels en belangen in en met elke intellectuele eigendom, eigendomsrechten of andere rechten in verband met immateriële zaken die worden gebruikt, ontwikkeld, belichaamd of uitgeoefend in verband met de Dienst ("Intellectuele Eigendomsrechten"), eigendom van Provider of haar licentiegevers, en u gaat ermee akkoord geen belang te nemen in of eigendom van dergelijke intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat er geen titel aan de intellectuele eigendomsrechten aan u wordt overgedragen, en dat u geen rechten, expliciet of impliciet, kunt verkrijgen in de Dienst, anders dan de uitdrukkelijke rechten in deze Algemene voorwaarden. "Intellectuele Eigendomsrechten" betekent alle rechten op grond van octrooirecht, auteursrecht, handelsgeheimen, merkenrecht, en alle andere eigendomsrechten, en alle toepassingen, vernieuwingen, uitbreidingen en restauraties daarvan, nu of later en wereldwijd van kracht. U erkent dat alle merken die in de Software en Sites voorkomen, behoren tot Provider of de respectieve eigenaren van deze merken, en dat deze worden beschermd door nationale en internationale handelsmerken en auteursrechten. Enig gebruik van een van de merken die in de Software en Sites voorkomen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Provider of de eigenaar van het merk, is strikt verboden. 'Lucky Suitcase' is een handelsmerk van de Provider. Verder bent u zich bewust van en gaat u ermee akkoord dat de gegevens in de advertenties van adverteerders en/of sponsors of informatie aan u verstrekt via de Dienst is onderworpen aan auteursrecht, handelsmerken, merknamen, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten. U garandeert dat u geen documenten of producten zult wijzigen, huren, verhuren, uitlenen, leasen, lenen, uitlenen, verkopen, distribueren of genereren, die geheel of gedeeltelijk afkomstig zijn van de Dienst of de Software, behalve in het geval dat Provider u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven om dat te doen. Provider verleent u hierbij, en u accepteert hierbij, een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-toewijsbare licentie en toestemming om de software te installeren en de content te downloaden, om de werkende code van de Software te gebruiken om de Dienst te gebruiken op een aangewezen compatibel mobiel toestel, uitsluitend voor uw eigen, niet-commercieel gebruik en voor het gebruik van de Software en de Sites in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, zolang u niet de Software, broncode of content kopieert of wijzigt, en u niet een afgeleid product of content reproduceert, wijzigt, uitvoert, overdraagt, distribueert, verkoopt, doorverkoopt of maakt, of deze opnieuw ontwerpt of opnieuw programmeert, of anderszins trachten de broncode te vinden (noch derden dit te laten doen), de Software of content te gebruiken of beschikbaar te maken, behalve als dit uitdrukkelijk is bepaald in deze Algemene Voorwaarden en op voorwaarde dat u geen rechten met betrekking tot de Software, de content en de Intellectuele Eigendomsrechten verkoopt, deze te programmeren, sub licenties voor deze uit te geven, deze met zekerheidsrechten te verzwaren, of anderszins deze over te dragen. U garandeert dat u de Software, de content en de Intellectuele Eigendomsrechten op geen enkele manier zult wijzigen, of gewijzigde versies van de Software en Intellectuele Eigendomsrechten zult gebruiken, waaronder (maar niet beperkt tot) om onbevoegde toegang tot de Dienst te krijgen. U garandeert dat u alleen gebruik zult maken van de door de Provider verleende interface om toegang te krijgen tot de Dienst. Provider verleent hierbij toestemming om slechts één kopie te maken van de Informatie over de apparatuur die u gebruikt voor toegang tot de Dienst, en deze kopie van de geregistreerde informatie bij die apparatuur voor privédoeleinden te gebruiken en te tonen.

8 Vrijstelling van aansprakelijkheid

8.1 De provider, haar bestuurders, managers, medewerkers, leveranciers, vertegenwoordigers en agenten ("verstrekkende partijen") aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door uw gebruik van de dienst, de content, de software, en sites. U begrijpt en bent het uitdrukkelijk eens met het volgende:

8.2 De dienst, content, software en sites worden aangeboden op een "as is" basis en een "zoals beschikbaar" basis, zonder enige garantie dan ook. Voor zover het wettelijk is toegestaan, zullen verstrekkende partijen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid tenietdoen, zij het expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de dienst, content, software en de sites, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garantie van het eigendomsrecht, de verkoopbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-schenden van het eigendomsrecht;

8.3 De verstrekkende partijen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en naleving van de dienst, content, software en de sites. De verstrekkende partijen garanderen niet dat de diensten, content, software en sites voldoen aan uw verwachtingen of dat de dienst, de verstrekte content, de software en sites niet worden onderbroken of vrij zijn van fouten;

8.4 Aanbevelingen of informatie die u mondeling zou kunnen ontvangen, schriftelijk of via onze diensten scheppen geen garantie die niet expliciet is opgenomen in de huidige Algemene Voorwaarden. U dient niet op die informatie of aanbevelingen te vertrouwen;

8.5 U erkent en aanvaardt dat u het downloaden en/of het gebruik van de dienst, content, software en sites op uw eigen wil en op eigen risico doet en dat u de enige aansprakelijke partij bent voor eventuele schade aan uw computer, mobiele telefoon of voor verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of het gebruik van de content, de software en sites;

9 Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Onder geen enkele omstandigheid dan ook, met inbegrip van nalatigheid, zijn de verstrekkende partijen aansprakelijk naar u of aan een derde partij voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot, directe, indirecte, bijkomende, bijzondere, morele, aanvullende, wettelijke aansprakelijkheid of gevolgschade (inclusief schade als gevolg van het verlies van commerciële inkomsten, onderbreking van activiteiten, verlies van bedrijfsinformatie, etc.) als gevolg van het gebruik, misbruik of onvermogen om de dienst, de content, software en sites, ook in het geval dat de gemachtigde van de Provider op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dat schade zou kunnen optreden (met inbegrip van schade geleden door derden). In sommige landen is beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bijkomende schade of gevolgschade verboden, dus de bovengenoemde beperking of uitsluiting kan eventueel niet op u van toepassing zijn. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de verstrekkende partijen naar u toe voor schade, verlies en rechtsvorderingen (die voortvloeien uit een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad [met inbegrip van nalatigheid] of anderszins) hoger zijn dan het bedrag dat u hebt betaald om te registreren voor de dienst, de content, de software en de sites.

10 Verwerking van gegevens

10.1 Om Lucky Suitcase Diensten te leveren aan de gebruikers, verzamelt en verwerkt (dwz: verzamelen, bewaren, observeren, aan derden bieden, groeperen en samen bundelen) Lucky Suitcase bepaalde persoons- en verkeersgegevens over de gebruikers.

10.2 Lucky Suitcase zal de gegevens van de deelnemers uitsluitend verwerken zoals beschreven in haar privacy statement, die kan worden bekeken en gedownload van de website. Te allen tijde moet Lucky Suitcase gebruikersinformatie in volledige overeenstemming met de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving verwerken. Als een internationaal bedrijf opereren Lucky Suitcase en haar gelieerde bedrijven steeds vaken buiten de grenzen van één land. 10.3 Lucky Suitcase behoudt zich het recht voor om het nummer en e-mailadres van de gebruiker te gebruiken voor promotionele doeleinden.

11 Juridische keuze

11.1 Het gebruik van de Lucky Suitcase Diensten, de Overeenkomst en de Website zijn onderworpen aan de wetten van het land waarin de campagne plaatsvindt. Het falen van Lucky Suitcase om rechten of bepalingen van de Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat afstand kan worden genomen van dergelijke rechten of bepalingen. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig wordt gevonden door een bevoegde rechtbank, stemmen de partijen ermee in dat de rechtbank moet proberen de intentie van de partijen uit te voeren, zoals weerspiegeld in de bepalingen, voor zover dat is toegestaan binnen de wet, en overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht.

11.2 Alle eventuele geschillen dienen te worden opgelost voor een bevoegde rechtbank in het land waarin de campagne plaatsvindt

12 Slotbepaling

12.1 Deze Algemene voorwaarden zijn beschikbaar om te bekijken op LuckySuitcase.com en een kopie zal gratis op aanvraag worden verstrekt.

12.2 Lucky Suitcase behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen worden aan de deelnemers meegedeeld door middel van plaatsing op de Lucky Suitcase Website. Wijzigingen die op deze wijze worden doorgevoerd, worden geacht te zijn aanvaard indien de deelnemers de Lucky Suitcase Diensten blijven gebruiken na een bepaalde periode vanaf de datum waarop de veranderingen zullen worden uitgevoerd.

12.3 Lucky Suitcase behoudt zich het recht voor om een product te vervangen door substituten die van gelijke waarde zijn zonder voorafgaande kennisgeving

12.4 Neemt u alstublieft contact op met Lucky Suitcase via cs.nl@luckysuitcase.com.


FAQ

Hoe kan ik meedoen aan deze quiz?

Als je geluk hebt kom je één van onze Lucky Suitcase pagina’s tegen en kan je direct meedoen aan onze prachtige quiz. Door deel te nemen maak je kans op fantastische prijzen.

Wat voor een prijzen kan ik winnen?

Wij zijn altijd op zoek naar de beste prijzen om weg te geven, denk hierbij bijvoorbeeld aan smartphones, tablets, cadeau vouchers en nog veel meer.

Hoe kan ik een prijs winnen?

Elke keer als je meespeelt kan je een score neerzetten, voor ieder goed antwoord krijg je punten en degene die de meeste punten heeft gescoord aan het einde van de promotie periode zal de prijs winnen.

Hoe weet ik of ik heb gewonnen?

Alle winnaars worden na iedere promotie periode gebeld op het telefoonnummer waar ze mee hebben gespeeld. Denk jij dat je een goede kans maakt? Hou je telefoon dat goed in de gaten.

Wat moet ik doen als ik nog steeds vragen heb?

Mocht je vraag nog niet beantwoord zijn neem dan gerust contact op met onze klantenservice. Dit kan je doen door een mailtje te sturen naar cs.nl@luckysuitcase.com.


Winners

winnaar luckysuitcase

R. Mud

Prijs: Samsung UE60KU6000

winnaar luckysuitcase

H. van laar

Prijs: Samsung UE60KU6000


Privacy Policy – Lucky Suitcase

Privacy

De Aanbieder hecht veel aan uw privacy. Daarom hebben we een apart opgestelde privacy-beleid, dat een integraal onderdeel is van de algemene en specifieke van de Aanbieder de Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden. Als u denkt dat we ons niet houden aan dit privacy beleid of onze algemene voorwaarden voor het gebruik, moet u onmiddellijk contact met ons op via e-mail en wij zullen commercieel gezien adequate handelingen verrichten om uw problemen op te lossen.

Verzamelen van informatie

Wij kunnen verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke gegevens over u:


• Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op de site. Dit omvat informatie die op het moment van registratie van de Site te gebruiken is, u te abonneren op onze service, het plaatsen van materiaal op de Site of het aanvragen van verdere diensten
• Als u contact met ons opneemt, kunnen we een register bijhouden van deze correspondentie
• Wij kunnen u vragen om mee te doen aan enquêtes die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, maar u hoeft ze niet te voltooien
• Details van transacties die u uitvoert door middel van de site en van de uitvoering van uw orders
• Details van uw bezoeken aan de site, inclusief maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens en andere communicatiegegevens, en de middelen die u toegang geven.

Gebruik van uw gegevens

Door zich te registreren op de site gaat u akkoord met ons op via en / of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens als volgt:


• Voor de verwerking van uw aanvraag
• Indien nodig, of het aanbieden van het regelen van derden customer care faciliteiten en facturen die u verstrekt voor de service die u ontvangt via de Site, wat kan inhouden dat u uw persoonlijke gegevens niet aan derden uitsluiten voor die doeleinden
• Om u toegang te bieden tot alle delen van onze Site en om de door u gevraagde services te leveren
• Om gebruik te maken en analyseren van de persoonlijke informatie die we verzamelen, zodat we kunnen beheren, ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen van ons bedrijf. In het bijzonder, kunnen we gebruik maken van uw persoonlijke gegevens om contact met u op te nemen voor uw mening over onze diensten en om af en toe u op de hoogte van belangrijke veranderingen of ontwikkelingen op de site of onze diensten.

Verder, waar u toestemming heeft gegeven, kunnen we ook gebruik maken van uw persoonlijke gegevens om u te laten weten over andere producten en diensten die wij aanbieden, die van belang kan zijn voor u en kunnen wij u contact op te nemen per post, telefoon of fax, maar ook via e -mail.

U heeft het recht om ons te vragen niet om uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden te verwerken door contact met ons op Lucky Suitcase via cs.nl@luckysuitcase.com.

Openbaarmaking van de informatie

Wij kunnen uw persoonsgegevens openbaren aan elk lid van onze groep, dat betekent dat onze dochterondernemingen, onze ultieme holding en haar dochterondernemingen.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie aan derde partijen:


• In het geval dat wij verkopen of kopen met een bedrijf of in activa. In welk geval wij uw persoonsgegevens openbaren aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa.
• Indien wij of nagenoeg alle van onze activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval persoonlijke informatie die door ons over onze klanten zal een van de overgedragen activa;
• Als we onder een meldingsplicht of delen uw persoonlijke informatie om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om af te dwingen of toe te passen onze algemene voorwaarden voor het gebruik en andere overeenkomsten, of om onze rechten, eigendom of veiligheid te beschermen, of die van onze klanten of anderen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico;

Cookies

We kunnen gebruik maken van "cookies" op de Sites om uw ervaring te verbeteren op de Sites.

Cookies zijn alfanumerieke identificatoren dat we naar de harde schijf van uw computer overzetten via uw webbrowser.

Opslag van uw informatie

De persoonlijke informatie die wij verzamelen van u kan worden overgedragen naar en opgeslagen op verschillende punten. Het kan ook worden verwerkt door personeel werkzaam elders, die voor ons werken of voor een van onze leveranciers. Dit personeel kan zich bezighouden met, onder andere, de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het leveren van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle stappen die redelijkerwijs noodzakelijk om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke informatie is veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid behandeld.

Waar je je gegevens opslaat (of waar je hebt gekozen) een wachtwoord waarmee u toegang tot bepaalde delen van de Site, bent u verantwoordelijk voor geheimhouding van dit wachtwoord. Wij vragen u niet om een wachtwoord met niemand te delen.

De overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Wij zullen ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, maar we kunnen niet instaan voor de veiligheid van uw persoonlijke informatie die aan de site via het internet; elke dergelijke doorgifte is op eigen risico. Na ontvangst van uw persoonlijke gegevens, zullen wij strikte procedures en beveiligingsfuncties om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Welke veiligheidsmaatregelen moeten we in de plaats om uw informatie te beschermen?

De Site maakt gebruik van technologische en operationele procedures voor de bescherming van onze gebruikers informatie. Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt via de website, wordt deze beschermd online en offline.

Het registratie formulier vraagt u om persoonlijke informatie gebruiken die we met alle nodige inspanningen om de gebruikers informatie online en offline te beschermen. Al onze gebruikersinformatie, niet alleen persoonlijke gegevens, heeft beperkte toegang. Onze medewerkers moeten gebruik maken van een wachtwoord beveiligde log-in schermen voor de toegang tot vertrouwelijke informatie te krijgen. Bovendien worden alle medewerkers up-to-date gehouden op onze veiligheid en privacy praktijken. Elke keer dat een nieuw beleid worden toegevoegd, worden onze medewerkers een melding en / of herinnerd aan het belang dat wij hechten aan privacy en wat ze kunnen doen om ervoor te zorgen uw informatie wordt beschermd. Uiteindelijk worden de servers dat wij persoonlijke informatie opslaan bewaard in een beveiligde omgeving.

Links

De Site kan links bevatten naar andere sites. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor de privacy praktijken of de inhoud van die andere sites. Wij moedigen onze gebruikers op de hoogte bij het verlaten van de Site en de privacy verklaringen van elke website die persoonlijke informatie verzamelt. Deze privacy verklaring geldt alleen voor informatie verzameld door de site.

Wat moet u weten over de bescherming van gegevens?

U moet zich bewust zijn van het feit dat de informatie die u vrijwillig onthullen over het net, bijvoorbeeld in discussiefora, kan via e-mail worden gebruikt door anderen. Wij controleren de acties van onze bezoekers en geregistreerde leden. Als u onthullen persoonlijke informatie, doet u dat op eigen risico en begrijpen dat deze informatie kan worden verzameld en gebruikt door anderen. Of u ongewenste berichten ontvangt of niet is aan jou, omdat je alleen bent verantwoordelijk voor het verbergen van uw e-mailadres, account informatie van welke aard of uw wachtwoord. Let op dat door met ons te registreren gaat u akkoord met de opslag en het gebruik van de persoonlijke informatie die u en gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden voor gebruik en dit privacy beleid. In het geval van bezwaar stuur dan een e-mail naar cs.nl@luckysuitcase.com. Wij zullen dan alle persoonlijke informatie die wij over u bewaren.

Kinderen

We verzamelen niet bewust informatie van kinderen onder de leeftijd van 18, evenmin als dat we dergelijke informatie delen met derden. Kinderen onder de leeftijd van 18 jaar kunnen alleen gebruik maken van de betrokkenheid van een ouder of voogd.

Gemengd

Indien enige bepaling van deze privacy policy is gehouden onwettig, nietig of onuitvoerbaar is, dan zal deze bepaling scheidbaar worden zonder dat de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, dit privacy beleid en Lucky Suitcase Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Lucky Suitcase met betrekking tot het gebruik van de site en de inhoud.