Win amazing prizes


Meer Weten

Op zoek naar een spannend spel waar je ook nog fantastische prijzen mee kunt winnen?

Heb geluk en vind één van onze pagina’s online.

Onze Dienst


Online Spelen

Daag jezelf uit op je basis van je kennis

Heb Geluk

Je kunt ons spel alleen spelen als je onze pagina’s online ergens tegenkomt

Alleen de beste kunnen winnen

Onze spellen zijn gebasseerd op punten dus alleen de beste kunnen winnen

Speel met mate

laat je niet leiden door het spel en speel verantwoord

Altijd Gelukkige WinnaarsAlgemene Voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zoals hieronder vermeld zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen en transacties onder de (digitale) diensten die (online) door Lucky Suitcase via het netwerk van enige communicatie provider ("Operator") met wie de eindgebruiker een overeenkomst heeft, ongeacht of deze diensten wel of niet nader worden beschreven in deze Algemene Voorwaarden. De (digitale) diensten (online desktop/mobiel) aangeboden door Lucky Suitcase betreffen (maar zijn niet beperkt tot) quizzen en spelletjes en/of gelijksoortige diensten ("Lucky Suitcase Services") die via het netwerk van de Operator worden geleverd door middel van het bellen naar een Premium Tarief nummer of andere middelen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lucky Suitcase voor de betreffende overeenkomst.

2 Levering Lucky Suitcase dienst

2.1 De Eindgebruiker vraagt de Lucky Suitcase dienst(en) aan van Lucky Suitcase. Deze zullen worden geleverd door Lucky Suitcase en het netwerk van de operator aan de Eindgebruiker.

3 Algemene voorwaarden

3.1 Bij het bellen van de aangewezen premium tarief servicenummer zal de gebruiker worden erkend met een succesvolle registratie van de dienst.

3.2 Gebruikers nemen één keer per gesprek deel aan deze dienst. Het zal mogelijk zijn om nog een keer te bellen en een betere top score te bereiken.

.3 De deelnemer moet ten minste 18 jaar oud te zijn. Als u niet de persoon bent die verantwoordelijk is voor het betalen van de telefoonrekening of u bent onder jaar, dan dient u de toestemming van de betaler van de telefoonrekening, ouders, voogd, werkgevers te krijgen alvorens deel te nemen aan de dienst. Door deelname aan de dienst veronderstelt Lucky Koffer dat deelnemers de benodigde toestemming, instemming of goedkeuring van de betaler van de telefoonrekening, voogd of ouders hebben verkregen.

3.4 De kosten voor het gebruik van de Lucky Suitcase service zijn aangegeven op deze website onder "Veel gestelde Vragen"

3.5 Aan het einde van de specifieke looptijd van een bepaalde promotie, is de deelnemer met het hoogste aantal gescoorde punten (in één gesprek) de winnaar van de gepromote prijs. De lijst met winnaars wordt op deze website geplaatst die u kunt bekijken onder "winnaars". Als er 2 of meer deelnemers met een gelijke top score zijn, dan zal een finale spel worden voorgelegd aan de spelers. De resultaten zijn definitief en er zal verder geen correspondentie zijn. Binnen 5 werkdagen na het sluiten van de promotie zal met de winnaar persoonlijk contact op worden genomen via het telefoonnummer dat is gebruikt bij deelname aan de dienst. De winnaar zal gedurende 1 week worden gebeld, twee keer per dag. Als de telefoon niet wordt beantwoord, kan geen aanspraak worden gemaakt op de prijs. In het geval dat de winnaar niet kan worden bereikt, zal een andere gebruiker, de persoon met de volgende beste score, worden gebeld.

4 Hoe het werkt

4.1 Om deel te nemen aan de Lucky Suitcase dienst, kunt u gebruik maken van één van onze specifieke promotie webpagina's. Als u één van de Lucky Suitcase-promoties via Internet (Desktop of Mobile) tegenkomt dan kunt u het betreffende premium tarief nummer bellen om aan de dienst deel te nemen.

4.2 Na het bellen van het premium tarief nummer wordt de Quiz automatisch gestart en kunt u de vragen beantwoorden door 1 of 2 op uw telefoon in te voeren.

5 Het winnen van een prijs

Er zijn een aantal verschillende prijzen te winnen met Lucky Suitcase. Het varieert van producten tot geldprijzen en vouchers. Lucky Suitcase behoudt het recht om geld te bieden als alternatief voor het vervangen van (een deel van) de prijzen. Indien de prijs wordt vervangen door contant geld dan zal de prijs van gelijke of grotere waarde zijn. De prijs moet worden aanvaard zoals het wordt aangeboden en is niet overdraagbaar of scheidbaar. Alle gewonnen prijzen zullen binnen 2 maanden op het adres van de gebruiker worden geleverd. Onder voorbehoud dat de gebruiker een geldig adres verstrekt aan Lucky Suitcase, of, in geval van een geldprijs, bijgeschreven op een rekeningnummer voorzien door de winnaar. Alle post-, koeriers- of bankkosten zijn van rekening voor de winnaar. De dekking van de promotie zal onder 'producten en prijzen' worden genoemd. Lucky Suitcase behoudt zich het recht voor om alle beelden/foto's, naam en woongebied van de winnaar te gebruiken voor alle toekomstige promotie-, publiciteits- of marketingdoeleinden zonder dat voorafgaande toestemming of kennisgeving nodig is en zonder de winnaar(s) te betalen.

6 Prijzen

6.1 Aanbiedingen of statements in advertenties of op LuckySuitcase.com ( "Website") zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vastgesteld.

6.2 Voordat de quiz begint, hoort de deelnemer een korte beschrijving van de dienst en de kosten voor iedere minuut. Daarna betaalt de gebruiker voor iedere minuut een vast bedrag voor deelname aan de service van Lucky Suitcase. Deelnemers die gebruik maken van de dienst vanaf hun mobiele telefoon of telefooncel betalen hogere tarieven. Deze worden bepaald door de provider en worden toegevoegd aan onze gesprekskosten per minuut.

6.3 Op deze website kunnen de deelnemers de kosten voor de geboden service vinden. In het geval van een reguliere deelname worden de kosten door de Operator afgeboekt van het account van de gebruiker; in het geval van een prepaid mobiele telefoon aansluiting, worden de kosten in mindering gebracht op het creditsaldo van de gebruiker. De deelnemer verleent hierbij uitdrukkelijk zijn of haar toestemming voor het opladen, en verplicht zich tot volledige betaling van de kosten die het gevolg zijn van het gebruik van de Lucky Suitcase service. Met wederzijds goedvinden is het mogelijk om de betaling van de kosten te regelen met behulp van alternatieve middelen (bijvoorbeeld creditcard).

6.4 Lucky Suitcase is te allen tijde gerechtigd om alle kosten na een aankondiging op de website te wijzigen.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 U bent zich ervan bewust en gaat ermee akkoord dat de content en de software die wordt gebruikt in verband met de Dienst, hierna aan te duiden als de Software, vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door geldige en toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders hierin uiteengezet, zijn alle rechten, titels en belangen in en met elke intellectuele eigendom, eigendomsrechten of andere rechten in verband met immateriële zaken die worden gebruikt, ontwikkeld, belichaamd of uitgeoefend in verband met de Dienst ("Intellectuele Eigendomsrechten"), eigendom van Provider of haar licentiegevers, en u gaat ermee akkoord geen belang te nemen in of eigendom van dergelijke intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat er geen titel aan de intellectuele eigendomsrechten aan u wordt overgedragen, en dat u geen rechten, expliciet of impliciet, kunt verkrijgen in de Dienst, anders dan de uitdrukkelijke rechten in deze Algemene voorwaarden. "Intellectuele Eigendomsrechten" betekent alle rechten op grond van octrooirecht, auteursrecht, handelsgeheimen, merkenrecht, en alle andere eigendomsrechten, en alle toepassingen, vernieuwingen, uitbreidingen en restauraties daarvan, nu of later en wereldwijd van kracht. U erkent dat alle merken die in de Software en Sites voorkomen, behoren tot Provider of de respectieve eigenaren van deze merken, en dat deze worden beschermd door nationale en internationale handelsmerken en auteursrechten. Enig gebruik van een van de merken die in de Software en Sites voorkomen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Provider of de eigenaar van het merk, is strikt verboden. 'Lucky Suitcase' is een handelsmerk van de Provider. Verder bent u zich bewust van en gaat u ermee akkoord dat de gegevens in de advertenties van adverteerders en/of sponsors of informatie aan u verstrekt via de Dienst is onderworpen aan auteursrecht, handelsmerken, merknamen, octrooien of andere eigendomsrechten en wetten. U garandeert dat u geen documenten of producten zult wijzigen, huren, verhuren, uitlenen, leasen, lenen, uitlenen, verkopen, distribueren of genereren, die geheel of gedeeltelijk afkomstig zijn van de Dienst of de Software, behalve in het geval dat Provider u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven om dat te doen. Provider verleent u hierbij, en u accepteert hierbij, een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-toewijsbare licentie en toestemming om de software te installeren en de content te downloaden, om de werkende code van de Software te gebruiken om de Dienst te gebruiken op een aangewezen compatibel mobiel toestel, uitsluitend voor uw eigen, niet-commercieel gebruik en voor het gebruik van de Software en de Sites in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden, zolang u niet de Software, broncode of content kopieert of wijzigt, en u niet een afgeleid product of content reproduceert, wijzigt, uitvoert, overdraagt, distribueert, verkoopt, doorverkoopt of maakt, of deze opnieuw ontwerpt of opnieuw programmeert, of anderszins trachten de broncode te vinden (noch derden dit te laten doen), de Software of content te gebruiken of beschikbaar te maken, behalve als dit uitdrukkelijk is bepaald in deze Algemene Voorwaarden en op voorwaarde dat u geen rechten met betrekking tot de Software, de content en de Intellectuele Eigendomsrechten verkoopt, deze te programmeren, sub licenties voor deze uit te geven, deze met zekerheidsrechten te verzwaren, of anderszins deze over te dragen. U garandeert dat u de Software, de content en de Intellectuele Eigendomsrechten op geen enkele manier zult wijzigen, of gewijzigde versies van de Software en Intellectuele Eigendomsrechten zult gebruiken, waaronder (maar niet beperkt tot) om onbevoegde toegang tot de Dienst te krijgen. U garandeert dat u alleen gebruik zult maken van de door de Provider verleende interface om toegang te krijgen tot de Dienst. Provider verleent hierbij toestemming om slechts één kopie te maken van de Informatie over de apparatuur die u gebruikt voor toegang tot de Dienst, en deze kopie van de geregistreerde informatie bij die apparatuur voor privédoeleinden te gebruiken en te tonen.

8 Vrijstelling van aansprakelijkheid

8.1 De provider, haar bestuurders, managers, medewerkers, leveranciers, vertegenwoordigers en agenten ("verstrekkende partijen") aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door uw gebruik van de dienst, de content, de software, en sites. U begrijpt en bent het uitdrukkelijk eens met het volgende:

8.2 De dienst, content, software en sites worden aangeboden op een "as is" basis en een "zoals beschikbaar" basis, zonder enige garantie dan ook. Voor zover het wettelijk is toegestaan, zullen verstrekkende partijen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid tenietdoen, zij het expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de dienst, content, software en de sites, inclusief, maar niet beperkt tot de impliciete garantie van het eigendomsrecht, de verkoopbaarheid, de geschiktheid voor een bepaald doel en het niet-schenden van het eigendomsrecht;

8.3 De verstrekkende partijen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en naleving van de dienst, content, software en de sites. De verstrekkende partijen garanderen niet dat de diensten, content, software en sites voldoen aan uw verwachtingen of dat de dienst, de verstrekte content, de software en sites niet worden onderbroken of vrij zijn van fouten;

8.4 Aanbevelingen of informatie die u mondeling zou kunnen ontvangen, schriftelijk of via onze diensten scheppen geen garantie die niet expliciet is opgenomen in de huidige Algemene Voorwaarden. U dient niet op die informatie of aanbevelingen te vertrouwen;

8.5 U erkent en aanvaardt dat u het downloaden en/of het gebruik van de dienst, content, software en sites op uw eigen wil en op eigen risico doet en dat u de enige aansprakelijke partij bent voor eventuele schade aan uw computer, mobiele telefoon of voor verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of het gebruik van de content, de software en sites;

9 Beperking van aansprakelijkheid

9.1 Onder geen enkele omstandigheid dan ook, met inbegrip van nalatigheid, zijn de verstrekkende partijen aansprakelijk naar u of aan een derde partij voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot, directe, indirecte, bijkomende, bijzondere, morele, aanvullende, wettelijke aansprakelijkheid of gevolgschade (inclusief schade als gevolg van het verlies van commerciële inkomsten, onderbreking van activiteiten, verlies van bedrijfsinformatie, etc.) als gevolg van het gebruik, misbruik of onvermogen om de dienst, de content, software en sites, ook in het geval dat de gemachtigde van de Provider op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dat schade zou kunnen optreden (met inbegrip van schade geleden door derden). In sommige landen is beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bijkomende schade of gevolgschade verboden, dus de bovengenoemde beperking of uitsluiting kan eventueel niet op u van toepassing zijn. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de verstrekkende partijen naar u toe voor schade, verlies en rechtsvorderingen (die voortvloeien uit een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad [met inbegrip van nalatigheid] of anderszins) hoger zijn dan het bedrag dat u hebt betaald om te registreren voor de dienst, de content, de software en de sites.

10 Verwerking van gegevens

10.1 Om Lucky Suitcase Diensten te leveren aan de gebruikers, verzamelt en verwerkt (dwz: verzamelen, bewaren, observeren, aan derden bieden, groeperen en samen bundelen) Lucky Suitcase bepaalde persoons- en verkeersgegevens over de gebruikers.

10.2 Lucky Suitcase zal de gegevens van de deelnemers uitsluitend verwerken zoals beschreven in haar privacy statement, die kan worden bekeken en gedownload van de website. Te allen tijde moet Lucky Suitcase gebruikersinformatie in volledige overeenstemming met de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving verwerken. Als een internationaal bedrijf opereren Lucky Suitcase en haar gelieerde bedrijven steeds vaken buiten de grenzen van één land. 10.3 Lucky Suitcase behoudt zich het recht voor om het nummer en e-mailadres van de gebruiker te gebruiken voor promotionele doeleinden.

11 Juridische keuze

11.1 Het gebruik van de Lucky Suitcase Diensten, de Overeenkomst en de Website zijn onderworpen aan de wetten van het land waarin de campagne plaatsvindt. Het falen van Lucky Suitcase om rechten of bepalingen van de Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat afstand kan worden genomen van dergelijke rechten of bepalingen. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig wordt gevonden door een bevoegde rechtbank, stemmen de partijen ermee in dat de rechtbank moet proberen de intentie van de partijen uit te voeren, zoals weerspiegeld in de bepalingen, voor zover dat is toegestaan binnen de wet, en overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht.

11.2 Alle eventuele geschillen dienen te worden opgelost voor een bevoegde rechtbank in het land waarin de campagne plaatsvindt

12 Slotbepaling

12.1 Deze Algemene voorwaarden zijn beschikbaar om te bekijken op LuckySuitcase.com en een kopie zal gratis op aanvraag worden verstrekt.

12.2 Lucky Suitcase behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen worden aan de deelnemers meegedeeld door middel van plaatsing op de Lucky Suitcase Website. Wijzigingen die op deze wijze worden doorgevoerd, worden geacht te zijn aanvaard indien de deelnemers de Lucky Suitcase Diensten blijven gebruiken na een bepaalde periode vanaf de datum waarop de veranderingen zullen worden uitgevoerd.

12.3 Lucky Suitcase behoudt zich het recht voor om een product te vervangen door substituten die van gelijke waarde zijn zonder voorafgaande kennisgeving

12.4 Neemt u alstublieft contact op met Lucky Suitcase via cs.nl@luckysuitcase.com.


FAQ

Hoe kan ik meedoen aan deze quiz?

Als je geluk hebt kom je één van onze Lucky Suitcase pagina’s tegen en kan je direct meedoen aan onze prachtige quiz. Door deel te nemen maak je kans op fantastische prijzen.

Wat voor een prijzen kan ik winnen?

Wij zijn altijd op zoek naar de beste prijzen om weg te geven, denk hierbij bijvoorbeeld aan smartphones, tablets, cadeau vouchers en nog veel meer.

Hoe kan ik een prijs winnen?

Elke keer als je meespeelt kan je een score neerzetten, voor ieder goed antwoord krijg je punten en degene die de meeste punten heeft gescoord aan het einde van de promotie periode zal de prijs winnen.

Hoe weet ik of ik heb gewonnen?

Alle winnaars worden na iedere promotie periode gebeld op het telefoonnummer waar ze mee hebben gespeeld. Denk jij dat je een goede kans maakt? Hou je telefoon dat goed in de gaten.

Wat moet ik doen als ik nog steeds vragen heb?

Mocht je vraag nog niet beantwoord zijn neem dan gerust contact op met onze klantenservice. Dit kan je doen door een mailtje te sturen naar cs.nl@luckysuitcase.com.


Winners

winnaar luckysuitcase

R. Mud

Prijs: Samsung UE60KU6000

winnaar luckysuitcase

H. van laar

Prijs: Samsung UE60KU6000


Privacy Policy – Lucky Suitcase

Privacy

Privacy beleid:


In het licht van onze diensten registreren wij persoonlijke gegevens van klanten, deelnemers en bezoekers van onze website (s) Republic Response is verantwoordelijk voor de opslag en verwerking van deze persoonlijke gegevens. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door.

Republic Response is zeer betrokken bij het beschermen van de privacy van zijn klanten en bezoekers van zijn websites. Persoonlijke gegevens worden daarom door ons zorgvuldig opgeslagen, verwerkt en beveiligd. Republic Response volledig voldoet aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) en andere privacywetgeving. Republic Response bevindt zich op Smederijstraat 24814 DB Breda, Nederland en is geregistreerd onder VAT NL822795589B01

Persoonlijke gegevens


Wanneer u onze website (s) bezoekt of zich registreert voor deelname aan een van onze promotiecampagnes, een (mobiele) service of een nieuwsbrief of als u al deelneemt aan onze service, registreren wij uw persoonlijke gegevens pas nadat u een specifiek en geïnformeerde toestemming daartoe door middel van een duidelijke positieve opt-in.
De persoonlijke gegevens die we opslaan en verwerken zijn:
- data voor registratie en uitschrijving;
- e-mail
-telefoonnummer
- informatie over uw apparaat
- IP-adressen en tijdstempels;
- Sites die u hebt geadresseerd voordat u onze site bent binnengegaan (zogenaamde referer-urls);
- Informatie die u vrijwillig hebt ingevoerd op onze site.

We gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
- om onze diensten te verbeteren;
- om de mogelijke deelname aan wedstrijden, promoties en andere zaken te verwerken;
- om u informatie te verstrekken over nieuwe producten en diensten;
- om informatie aan derden te verstrekken zodat zij u aanbiedingen en aanvullende informatie kunnen geven via telefoon en e-mail, tenzij u zich hebt afgemeld voor dit soort communicatie
Uw persoonlijke (contact) gegevens kunnen worden verstrekt aan bedrijven die tot dezelfde groep behoren als Republic Response evenals aan zijn sponsors en zakelijke partners. Deze partijen kunnen u ook informatie sturen met betrekking tot groepskortingen of andere aanbiedingen.
We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als u wilt dat wij u informatie verstrekken over nieuwe producten en diensten.

Jouw e-mailadres


Uw e-mailadres kan worden gebruikt om u (beter) te informeren over verschillende soorten aanbiedingen, prijzen, besparingen en groepskortingen. Uw e-mailadres kan soms ook worden gebruikt om u te informeren over verschillende soorten campagnes en aanbiedingen van andere bedrijven. Dergelijke bedrijven zijn van tevoren zorgvuldig geselecteerd.

Uw mobiele nummer


Uw (mobiele) telefoonnummer kan worden gebruikt om bepaalde diensten te initiëren en aan te bieden en om overeenkomsten te sluiten en uit te voeren. Als u heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn, kunnen we uw mobiele nummer ook gebruiken om met u te communiceren en u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten.

Browsersessies en IP-adres


Wij gebruiken het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegewezen wanneer u het internet bezoekt, zoals een van onze sites of bestemmingspagina's. Het IP-adres van uw computer kan worden gebruikt om te zien hoe onze website is gebruikt en om analyses en rapporten met niet-identificeerbare informatie op te stellen.

Cookies


Cookies worden gebruikt op onze website. Cookies worden ook geplaatst via derde partijen die door ons worden ingeschakeld. We plaatsen ook functionele cookies die zorgen voor een goed functionerende website.
We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:
- om onze correspondentie af te stemmen op de interesses van bezoekers van onze website
- algemene statistieken genereren en inzicht verkrijgen in hoe onze website en andere communicatiekanalen door bezoekers worden gebruikt;
- om onze diensten voor onze bezoekers binnen onze groep te optimaliseren;

Retentie beleid


We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als we die nodig hebben om onze doelen te bereiken zoals uiteengezet in dit privacybeleid of om te voldoen aan de wet.

Recht op inspectie, correctie, verwijdering en dataportabiliteit


U hebt altijd het recht om de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren te controleren / inspecteren. Als deze informatie onjuist zou kunnen zijn, kunt u ons helpen dit te corrigeren. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of om uw persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen op een gegevensdrager. Verzoeken hieromtrent worden altijd gehonoreerd. U kunt deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het contactadres op de site, vergezeld van een gescande kopie van uw paspoort en een recente energierekening met vermelding van uw naam en adres. Alle verstrekte documenten worden vernietigd nadat we uw verzoek hebben verwerkt.
Stuur een e-mail naar dpo@republicresponse.com om een kopie van de gegevens aan te vragen

Afmelden

Als u geen informatie / e-mails van cs.nl@luckysuitcase.com meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de link in het bericht dat u op uw mobiele telefoon ontvangt en / of door te klikken op de link in de e-mail je hebt ontvangen. Als gevolg hiervan ontvangt u niet langer informatie waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.
U kunt eenvoudigweg het gebruik door ons en het verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan onze zusterbedrijven, sponsors en partners door Republic Response blokkeren. om hierover te informeren door een e-mail te sturen naar dpo@republicresponse.com

Veiligheid


Op basis van de aard van onze diensten en het vertrouwen dat mensen in Republic Response moeten hebben, nemen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (verordening ( EU) 2016/679).

Links naar andere websites.


Op deze site ziet u een aantal hyperlinks naar andere websites. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gegevensbeheeractiviteiten van deze organisaties.

Autoriteit Persoonlijke gegevens

Uiteraard helpen we u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Op grond van de Privacywet hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiertoe contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen


We behouden ons het recht voor om onze privacyverklaring te wijzigen en aan te passen. Als je een vraag hebt, neem dan contact met ons op via cs.nl@luckysuitcase.com of Smederijstraat 2 4814 DB Breda, Nederland We zullen reageren op uw vragen om binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw e-mail, telefoontje of correspondentie uw zorgen te bespreken.

Ontkenning

De inhoud van deze site heeft onze aandacht en wordt zorgvuldig behandeld. We kunnen echter niet garanderen dat de getoonde informatie 100% correct is. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018